Nové obchodní podmínky od 1.1.2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

je společnost ec-therm, s.r.o.  sídlo Podnikatelská 545, Praha - Běchovice, 190 11 zapsaná u Městského soudu v Praze.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními

podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně

spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se

vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost ec-therm, s.r.o.  sídlo Podnikatelská 545, Praha - Běchovice, 190 11 zapsaná u Městského soudu v Praze.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní

úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem

není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také

každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,

která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je

umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká

odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky

dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním

e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě

dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a

měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná

objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem

doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní

podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním

uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Během lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající

neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných

podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího

v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání

vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před

uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena

dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní

ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření

Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva

spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle

platné legislativy ČR.

·       Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému

se věc tohoto druhu obvykle používá,

 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy,

 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové

věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se

vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady

neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel

právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu

součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně

užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém

případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci

bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou

slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající

nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v

případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání

nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci

věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti

měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran upravuje reklamační řád..

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v

internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

(v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání

několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené

v přechozí větě.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující

dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu

dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží

nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to

stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí

jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při

vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a

nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,

prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než

mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako

možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na

odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů

od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to

již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno),

musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho,

co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může

prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok

na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu

prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní

cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své

skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837

občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným

souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel

před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá

právo na odstoupení od smlouvy,

 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního

trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro

odstoupení od smlouvy,

 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho

osobu,

 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho

žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než

vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem

„Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit

jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před

samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci

informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze

vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České

republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění

pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se

zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po

úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s

tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně

dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě

písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně

zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné

další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje

zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve

formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zasílání obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby společnost europecon, s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení

týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

v platném znění.

Svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném

znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti

ec-therm, s.r.o., se sídlem Podnikatelská 545, Praha 9, za účelem zařazení

do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména

nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení

prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr

elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy.

spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených,

tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech

uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových

zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit

životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické

adresy

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle

prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor

nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách

prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém

potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za

účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude

důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních

podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného

zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě

prokazatelně dohodnuto jinak.

Způsoby dodávky a plateb

Česká republika

Dodávka zboží - dobírka

Doprava je realizována společností Česká Pošta

Platba předem

Doprava je realizována společností Česká Pošta

Pro stálé zákazníky a státní instituce akceptujeme platby s dobou splatnosti.

Osobní odběr
Osobni odběr je možný po předchozí domluvě na adrese: ec-medica, s. r. o., Podnikatelská 545, Praha 9, 190 11.  

Ostatní země
Do ostatních zemí je možné poslat zboží jen po předchozí dohodě. Konkrétní podmínky, tj. zejména způsob platby a přepravy, budou určeny individuálně.

Platby
Při prodeji na dobírku je cena za zboží uhrazena kurýrovi při předání zboží.
V případě platby předem nebo na fakturu je způsob platby určován individuálně.

Dodací lhůty
Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, je zboží expedováno do 48 h po objednání (pokud je zboží skladem v ČR). Zboží objednané o víkendu nebo ve svátek bude expedováno do 72 hodin od prvního pracovního dne následujícího po svátku nebo víkendu. Pokud z nějakého důvodu není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014
Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva

Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost provozovatel eshopu viz kontaktní údaje je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo

poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného

vzorku nebo předlohy,

 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné

odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný

výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený

podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího

bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který

nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně

jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se

Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné

porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,

jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data

pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do

vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí

zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení

s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez

takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo

předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

EET: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.